Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Utopia, sidst ændret d. 07/2-2016

 

1. Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Utopia.

Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Fredericia Kommune.

 2. Formål

Stk. 1: Foreningens formål er at tilbyde rollespil og sociale aktiviteter. Målet er at skabe aktiv

kontakt og samarbejde imellem interesserede personer, for at styrke medlemmernes netværk og

sociale relationer. Det skal være sjovt og givende både for arrangørerne, såvel som deltagerne.

Dette opnås ved at give deltagerne et fælles mål og fællesskab.

Stk. 2: Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Stk. 3. Forenings virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.

3. Medlemsskab

Stk. 1: Enhver kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2: Medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen, samt ret til at deltage i foreningens aktiviteter (såfremt medlemmet lever op til kravene for arrangementet) og anvende foreningens lokaler og udstyr.

Stk. 3: Et medlem betragtes som udmeldt, når det ikke har betalt kontingent senest inden den ordinære generalforsamlingens start i det nye år.

Stk. 4: Alle medlemmer har selv ansvaret for at deres kontaktoplysninger hos foreningen er opdaterede.

Stk. 5: Medlemsskab forudsætter accept af Utopias vedtægter.

Stk. 6: Der er mulighed for at støtte foreningen som støttemedlem, der kun giver tale- og stemmeret på generalforsamlingen og ikke de samme fordele, som et almindeligt medlem.

Stk. 7: Medlemmer kan indsende skriftlige forslag til bestyrelsesmøderne, som skal være

bestyrelsen i hænde, senest 1 uge før. Medlemmer kan ligeledes få tilsendt referater af

bestyrelsesmøderne.

4 Kontingent

Stk. 1: Kontingenter for næstkommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af medlemmerne på generalforsamlingen.

Stk. 2: Kontingentperioden følger kalenderåret.

Stk. 3: Kontingentet er for indberettet år, 150 kr.

Stk. 4: Kontingentet for støttemedlemmer er 100 kr. om året og man kan stemme på generalforsamlingen. Man kan ikke få medlemsrabat til foreningen arrangementer eller sidde i bestyrelsen, men godt vælge folk ind i bestyrelsen.

Stk. 5: Kontingent for arrangører af en et Utopia arrangement og andre folk der hjælper foreningen

løbende imellem aktiviteterne, kan få medlemskab til 100 kr., og med samme fordele som

almindelige medlemmer. Hvor meget der skal laves for at kunne gøre brug af

arrangørmedlemskabet, bestemmes af den siddende bestyrelse. Er man først blevet almindelig

medlem, er man det til næste kontingentperiode. Dette medlemskab kan ikke opgraderes før næste medlemsperiode.

5. Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Bestyrelsen kan skriftligt, med øjeblikkelig virkning, ekskludere et medlem, som groft har skadet foreningens omdømme og interesser, eller vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter. Et ekskluderet medlem har krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Eksklusionen skal godkendes på førstkommende generalforsamling med simpelt flertal. Såfremt medlemmet ønsker genoptagelse, skal dette godkendes på en generalforsamling, ligeledes med simpelt flertal.

Stk. 2: Årsag til eksklusion kan også være brud på Den Danske Lovgivning og alle som bryder denne i foreningens regi, vil blive meldt til politiet.

 6. Generalforsamlingen

Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes så tidligt som muligt hvert år i februar. Bestyrelsen skal indkalde alle medlemmer til denne, skriftligt eller elektronisk, med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3: På den ordinære generalforsamling skal der vælges en formand, næstformand og en kasserer

som minimum, til at bestyre foreningen, samt revisor for det indeværende år. Der kan derudover

vælges 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Alle skal være medlem af foreningen for at

kunne stille op, eller melde sig ind i den efterfølgende måned.

Stk. 4: Bestyrelsen kan skriftligt eller elektronisk indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Alle medlemmer skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling og der gælder i øvrigt de samme betingelser som ved indkaldelse af en ordinær generalforsamling.

Stk. 5: Hvis 5 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen anmoder derom, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der skal angives baggrund og emner der ønskes behandlet.

Stk. 6: På generalforsamlingen har alle medlemmer, som har betalt kontingentet, taleret og stemmeret.

Stk. 7: Der kan deltages og stemmes til generalforsamlingen ved personligt fremmøde og gennem IP voice over communication.

Stk. 8: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt via mail til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7 Dagsorden

Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Valg af 2-4 menige medlemmer til bestyrelsen
 12. Eventuelt

8. Ændring af vedtægter

Stk. 1: Ændring af vedtægter er gyldigt ved 2/3 flertal ved en generalforsamling.

Stk. 2: Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde 2 uger inden generalforsamlingen.

9. Bestyrelsen

Stk: 1: Bestyrelsen består af en formand, næstformand, en kasser og op til 2 menige

bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når, formanden eller næstformanden + et hvilket som helst andet bestyrelsesmedlem, er fysisk til stede.

Stk. 3: Et bestyrelsesmedlem kan trække sig fra bestyrelsen ved at kontakte bestyrelsen skriftligt.

 10. Ansvar

Stk. 1: Al deltagelse i foreningens arrangementer er på eget ansvar.

11. Regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3: Stiftet gæld skal være afviklet inden udgangen af kalenderåret.

 12. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved formanden, næstformand og kasseren. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til, enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens formue med op til 5.000 kr., samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

13. Salg af foreningens materiel

Stk. 1: Kun generalforsamlingen kan beslutte at sælge foreningens materiel.

14. Foreningens opløsning

Stk. 1: Hvis foreningen skal opløses skal det foregå på to hinanden følgende generalforsamlinger. Indkaldelse m.v. skal foregå på samme betingelser som ved en ordinær generalforsamling. På begge generalforsamlinger skal der være et flertal for opløsningen på minimum 2/3 med mindst en og højst to måneders mellemrum.

Stk. 2: Ved opløsning skal foreningens formue, efter alle eventuelle kreditorer er betalt, overføres til sociale projekter, som tjener samme formål som de for Utopia gældende. Aktiviteten skal have en almennyttig karakter. Anvendelsen besluttes af den opløsende generalforsamling.

Redigeret og således vedtaget på Utopias ordinære generalforsamling d. 15/2-2015

 

Anna Jensen, Formanden

Rune Søsted, Dirigent