Lovene for Palenia

OBS: Lovene må ikke printes og tages med i spil, med mindre man har fået dem igennem professionen Scriptor.

Rigslov

§1 Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf.

Stk. 2:  Palenia og omegn været Palenia by samt tilhørende land som defineret i Auroras love.

Stk. 3: Palenia er underlagt Auroriansk lov.

§2 Styreformen i Palenia er adelsstyre og lederen bliver valgt hvert år om sommeren. Adelstitlen er Borgherre.

Stk. 1: Borgherren skal have et Byråd, som er defineret i §3.

Stk. 2: Borgherrens opgave er at styre lenet og sørger for at der bliver indkrævet skatter til Det Øverste råd. Borgherren må bruge nødvendig magt, for at inddrage midlerne. Pengene bliver hentet en gang om måneden af en Det Øverste Råds udsendte foged.

Stk. 3: Borgherrens opgave er også at sørge for at området bliver patruljeret imod fjender og til beskyttelse af folket.

Stk. 4: Borgherrens opgave er ligeledes at håndhæve loven.

Stk. 5: Borgherren kan ændre loven for området, så længe det ikke er i strid med Auroras love.

§3 Byrådet er en forsamling af borgere i et len. Rådets opgave er at rådgive Borgherren og styre lenet når bogherren ikke er tilstede, eller ved afgåelse ved døden.

Stk. 1: Byrådet må ikke være mindre end 3 eller større end 8. Hvis der er færre end tre, skal en eller flere folk stemmes ind. Er der flere end otte, er der en eller flere der skal aftræde. Kandidater kan stemmes ind eller ud ved afstemning i lenet og en afstemning afgøres ved flest stemmer.

Stk. 2: Enhver borger af Palenia, ejende jord i Palenia, kan vælges til Byrådet.

Det kræver mindst tre borgere af Palenia, at stille mistillid til et Byrådsmedlem, når denne mistillid er stillet, er medlemmet umyndiggjort i sin funktion i Byrådet.

Stk. 3: Borgherren er medlem af Byrådet.

Stk. 4: I tilfælde af Stemmelighed i Byrådet er Borgherrens stemme afgørende.

Stk. 5: Bliver Byherrens umyndiggørelse stadfæste ved to-tredjedeles flertal, skal byrådet vælges på ny.

Stk. 6: En umyndiggørelse skal stadfæstes ved almindeligt flertal blandt borgerne i Palenia. Inden næste tinge.

Stk. 7: Beslutninger fortages ved almindeligt flertal.

Stk. 8: Lovmæssig ændringer fortaget af Borgherren eller Byrådet, skal skriftligt dokumenteres og sendes til Det Øverste råd i Aurora, en gang i måneden. Før lovændringerne er godkendt af Det Øverste Råd, er lovene ikke gældende.

Stk. 9: Byrådet kan ikke opløses, og så snart der kommer nye medlemmer til eller fratræder, skal Det Øverste Råd have skriftlig besked om hvem der er de siddende rådsmedlemmer.

Straffelove

§1 Brugen af Magi er en skærpende omstændighed.
Stk. 2, En Magi udøver er ansvarlig for den Magi han har sat i verden og kan dømmes derefter.

§2 Falsk vidneudsagn. Betydende at når man under ed taler usandt, lige meget hvad der ligger til grund for dette, kan der straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: Der tildeles bødestraf, og i særligt grove tilfælde fjernes tungen.

§3 Smugleri. Betydende at når der indføres illegale varer i byens område, kan der tildeles straf efter denne lov.

Stk. 2: Illegale varer er de rørlig ting og i det følgende en energimængde, som af Byrådet er vedtaget som værende dette.

Stk. 2, straf: Konfiskering af smuglervarer, bøde, fængsel.

§4 Vanhelligelse af Tempel eller anden helligbrøde. Betydende at vandalisme, generelt hærværk, og andre værre ting, der på den ene eller anden måde er generende for Kirkerne, deres folk og områder, er strafbart efter denne lov.

Stk. 2, straf: Stafudmålingen starter ved bøde og kan i grelle tilfælde ende ved henrettelse.

§5 Forurening af offentlige steder. Betydende at tilsvining af byområder, som ligger under ansvar af byens styre, kan straffes efter denne lov. Tilsvining omfatter også spytning og urinering på byens område.

Stk. 2, straf: Som minimum gabestok, alt efter tilsviningens størrelse.

§6 Sløseri til almen fare for andre. Betydende at, når man udfører et arbejde og af den ene eller anden grund bringer andre i en unødig fare, som kunne undgås, kan der straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: for små ting: bødestraf, men kan straffes med både gabestok og fængsel.

§7 Lemlæstning. Hvis en person overlagt lemlæster en anden person kan de straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: Øje for øje, tand for tand eller andet efter for godt befindende.

§8 For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

Stk. 2, straf: Bøde og en tur i gabestokken.

§9 Forfalskning. Betydende at når man forfalsker offentlige dokumenter, underskrifter og andre former for signering, kan straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: Hård bødestraf og eksilering.

§10 Kontraktbrud. Betydende at, hvor to parter indgår en skreven kontrakt, og den ene eller begge parter bryder de kriterier, som der står skrevet i kontrakten, ligeledes gælder at hvis man bryder en militsaftale kan der straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: Der følges de i kontrakten udstykkede retningslinjer for kontrakt brud, og derefter tildeles strafarbejde.

§11 Hærværk. Betydende at vandalisme, generelt hærværk eller anden ødelæggelse af offentlig eller privat ejendom straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: Straffen udmåles efter skadens omfang ved bøde. Ved særlig grove eller gentagne overtrædelser af loven straffes med gabestok eller hæfte.

§12 Betleri. Betydende at betleri inden for bygrænsen er strafbart. Betleri er en handling, hvor der ved personlig henvendelse bedes om en gave på en måde, som kan virke generende.

Stk. 2, straf: straffearbejde eller gabestok, konfiskering af udbyttet af betleriet.

§13 Tyveri. Betydende at enhver form for tyveri, herunder rapseri, tyveri, indbrud, røveri og anden tilranelse af andres ejendom, straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: fængselsstraf, straffearbejde.

Stk. 3.: Hæleri: køb af stjålne eller indsmuglede effekter straffes efter Stk. 4.

Stk. 4, straf: straf for hæleri er gabestok, bødestraf og konfiskering af effekterne.

§14 Voldtægt. Betydende at voldtægt eller voldtægtsforsøg straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: fængsling. Ved vedvarende overtrædelse af loven straffes med brændemærkning.

§15 Mord. betydende at overlagt mord, i den forstand at mordet selv var det ønskede resultat og ikke en følge virkning, af et hændelses forløb, straffes efter Stk. 2.

Stk. 2, straf: øje for øje, tand for tand. Sagen skal for Tinget.

Stk. 3, uagtsomt mord: betydende at morderen ikke havde til hensigt at tage den myrdedes liv, herunder selvforsvar, straffes efter Stk. 4.

Stk. 4, straf: Sagen vurderes af Tinget.

§16 Vold. Betydende at fysiske overgreb straffes efter denne lov. Herunder slagsmål, overfald mm.

Stk. 2, straf: Hård bødestraf, hæfte og/eller gabestok.

Stk. 3, selvforsvar og nødværge: Vold i forbindelse med selvforsvar og nødværge vurderes af Tinget.

§17 Bedrageri. Betydende bondefangeri, bevidst bedrageri, svindel i enhver form, undladelse af betaling for ydelser og varer straffes efter denne lov, samt korruption.

Stk. 2, straf: bødestraf, fængsling samt inddragelse af enhver vinding opnået ved dette uretsforhold.

§18 Spionage. Betydende at videresalg og videregivelse af informationer, der kan skade en person, virksomhed eller hans ejendom, straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: skal for Tinget. Straffes med døden.

§19 Forræderi. Betydende at enhver handling der kan skade Kongen eller hans ejendom straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: Skal for Tinget, straffes med døden.

§20 Frihedsberøvelse. Betydende tilbageholdes, bortførelse eller anden frihedsberøvelse, straffes efter denne lov.

Stk. 2, straf: Fængsling

§ 21 Skatteunddragelse. Betydende den som ikke betaler skat af enten sit handelsbrev eller sin jord

Stk. 2, straf: Bøde for den skyldende beløb, som beslaglæggelse af de unddragende genstande.

§22 Sort magi. Betydende at det er forbudt at bruge eller kaste sort magi af nogen som helst former, herunder også artifakter lavet med sort magi. Endvidere så er en viden om at en anden person er sort magibruger lige så strafbart som at være det, hvis denne ikke melder det til det nærmeste råd eller leder. Straffen er retssag anført af en heksejæger.

Lov for Handel og Jord

§1 Handlende i Palenia skal kunne fremvise et af Byrådet udstedt, gyldigt handelsbevis.

Stk. 2: Undtaget er dog den som handler for under ti Kniplinge om måneden.

Stk. 3: En handlende uden et sådanne bevis betragtes som Bedrager.

Stk. 4: Handelsbrev er på tinge sat til 25 Kniplinge.

§2 En jordejer er den på skødet designerede ejer.

Stk. 2: Den der er i besiddelse af skødet, er den der ejer jorden.

Stk. 3: En jordejer kan udleje sin jord til dyrkning eller bebyggelse. Lejeprisen fastsættes af jordejeren.

Stk. 4: Huse, handelshuse og andre former for bebyggelse er ejet af jordejeren.

§3 Skat betales af handelshusene, kroer og andre større forretningsdrivende, samt jordejere.

Stk. 2: Skatten er 10% af et handelshus indtægt og 10% af kroens indtægt, pr. måned.

Stk. 3: Jordskat er ved tinge sat til 20 kniplinge pr. stykke land.

Stk. 3: Gentagende manglende evne til at betale skat, kan betragtes som Skatteunddragelse.

Stk. 4: 90% af skatten går til by-kassen og 10% af skatten går til Lens Herren, som indsamler skat til Det Øverste Råd. (Det er nemmest hvis vi trækker 10% fra månedens beløb hver spilgang. Det er bogherren eller byrådet, der står for at vise regnskabet).

Stk. 5: 10% af den inddrevne skat skal betales til Det Øverste Råd.

Stk. 6: 90% af den inddrevet skat skal bruges til forbedring af byen eller betaling af offentlige instanser, såsom vedligehold af området, vejene og lønninger.

Artefaktloven

§1 Denne lov gælder for enhver brug, manipulation, samt placering af Elementer på dette eller andre planer. Herefter refereret til som brug af magi.

§2 Enhver person i stand til at bruge magi, eller medvirkende til Elemental eller åndelig pagt. Skal registres hos Byrådet.

Stk. 2: Bliver dette ikke gjort betragtes det som Helligbrøde.

§3 Enhver genstand, indeholdende magi eller er velsignet af en gud, kaldes en Artefakt. Ejerskabet af Artefakter, skal registres hos Byrådet.

Stk. 2: Bliver dette ikke gjort betragtes det som Bedrageri.

§4 Enhver person er forpligtet til at indberette mørk magi.

Stk. 2: Gøres dette ikke betragtes det som værende sløseri til fare for andre.

Stk. 3: Forsøger man aktivt at skjule brugen af mørk magi, betragtes dette som forræderi.